Matematika za 7. razred – Zadaci i rešenja

Zadaci iz matematike za sedmi razred

Pojašnjenje Pitagorine teoreme, šta su realni brojevi, a šta polinomi samo je mali deo onoga što možete naći u lekcijama iz matematike za 7. razred osnovne škole.

Pitagorina teorema je veoma zgodna i za upoznavanje učenika sa istorijom matematike, tj. sama priča o Pitagori i njegovom postojanju bi im mogla biti od važnosti da što lakše prihvate teoremu i još više ih zainteresujete za ono što će tek učiti.

U sedmom razredu, učenici se susreću i sa stepenovanjem i mnogouglom, a uz pomoć primera i rešenja zadataka iz matematike za 7. razred osnovne škole, lako ćete savladati gradivo koje je po mnogima, najteže baš u sedmom razredu osnovne škole.

Matematika za sedmi razred – zadaci i lekcije

 • Kvadrat racionalnog broja
 • Rešenje jednačine x² = a (a ≥ 0). Kvadratni koren
 • Realni brojevi. Jednakost √a² =|a|
 • Iracionalni brojevi
 • Decimalni zapis realnog broja i njegova približna vrednost
 • Računske operacije sa iracionalnim brojevima
 • Osnovna svojstva operacija s realnim brojevima
 • Pitagorina teorema
 • Primena Pitagorine teoreme na pravougaonik i kvadrat
 • Primena Pitagorine teoreme na jednakokraki i jednakostranični trougao
 • Primena Pitagorine teoreme na romb
 • Primena Pitagorine teoreme na jednakokraki i pravougli trapez
 • Pravougli trougao čiji su ostri uglovi 30º i 60º
 • Konstrukcije primenom Pitagorine teoreme
 • Pitagorina teorema – sistematizacija
 • Pojam stepena. Stepen čiji je izložilac prirodan broj
 • Množenje i deljenje stepena jednakih osnova
 • Stepenovanja proizvoda
 • Stepenovanje količnika
 • Stepenovanje stepena
 • Algebarski izrazi
 • Pojam polinoma
 • Sređivanje polinoma
 • Sabiranje polinoma
 • Množenje monoma
 • Množenje polinoma monomom
 • Množenje polinoma
 • Kvadrat binoma
 • Razlika kvadrata
 • Rastavljanje monoma i binoma na činioce
 • Rastavljanje trinoma na činioce
 • Rešavanje jednačina – primena rastavljanja
 • Pojam i vrste mnogouglova
 • Broj dijagonala mnogougla
 • Zbir uglova mnogougla
 • Pravilni mnogouglovi
 • Konstrukcije pravilnih mnogouglova
 • Obim mnogougla
 • Površina mnogougla
 • Pravougli koordinatni sistem u ravni
 • Grafičko predstavljanje podataka
 • Funkcija
 • Direktna proporcionalnost
 • Obrnuta proporcionalnost
 • Proporcija
 • Primena proporcije

7. Krug

 • Centralni i periferijski ugao
 • Uglovi nad prečnikom i primene u konstruktivnim zadacima
 • Obim kružne linije
 • Dužina kružnog luka
 • Površina kruga
 • Površina delova kruga
 • Samerljive i nesamerljive duži
 • Proporcionalne veličine