Back to homepage

Pravougli koordinatni sistem u ravni – Matematika za 7. razred

Oblast: Funkcije
Lekcija: Pravougli koordinatni sistem u ravni
Razred: 7. razred osnovne škole

Ravan kojoj pripadaju dve međusobno normalne brojevne prave sa zajedničkom početnom tačkom naziva se koordinatna ravan.

Međusobno normalne brojevne prave se nazivaju kooridantne ose. Horizontalna osa se naziva apscisna osa, označava se sa x pa se često naziva i x-osa. Vertikalna osa se naziva ordinatna osa, označava se sa y pa se često naziva i y-osa.

Tačka u kojoj se seku brojevne prave je koordinatni početak, označava se sa O.

Koordinatne ose x i y koje se seku pod pravim uglom u tački O određuju pravougli ili Dekartov koordinatni sistem koji označavamo sa xOy. (Slika 1.)

Svaka tačka u koordinatnom sistemu je određena sa dva broja koji predstavljaju redom koordinatu tačke na x i y-osi. Dakle, koordinate tačke predstavlja uređeni par (x,y). Prva kooridnata (koordinata tačke na x-osi) se naziva apscisa, a druga koordinata (koordinata tačke na y-osi) se naziva ordinata.

Na slici 1. je prikazana tačka A čija je apscisa 5 i ordinata 3. Zaključujemo da je tačka A određena brojevima 5 i 3, tj. da su brojevi 5 i 3 koordinate tačke A i zapisujemo A(5,3).

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA ZADACIMA IZ FUNKCIJA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI