Back to homepage

Računske operacije sa iracionalnim brojevima – Matematika za 7. razred

Oblast: Realni brojevi
Lekcija: Računske operacije sa iracionalnim brojevima
Razred: 7. razred osnovne škole

Pravilo za kvadratni koren proizvoda:

ako je a≥0 i b≥0, tada je:

Pravilo za kvadratni koren količnika:

ako je a≥0 i b>0, tada je:

Kod korena količnika postoji uslov b>0, zbog toga što je imenilac koji ne može biti nula.

Sledeće pravilo koje navodimo odnosi se na upoređivanje dva iracionalna broja.

  • Neka je a≥0 i b≥0.
  • Ako je a>b, onda je a>b
  • Ako je a>b, onda je √a>√b

Primer 1. Uporediti brojeve: 7 i 5.

Rešenje:  7 > 5, jer je 7 > 5

Primer 2. Uporediti brojeve: 25 i 42

Rešenje:  U ovom primeru ćemo izvršiti kvadriranje oba broja i uporediti dobijene rezultate.

(25)2 =4 5 = 20

(42)2 = 16 2 =  32

20 < 32

Zaključujemo da je 25 < 42.

U sledećem primeru pogledajmo kako se vrši deljenje nekog broja sa iracionalnim brojem.

Primer 3. Broj 6 podeliti sa brojem √3.

Rešenje:

U imeniocu razlomka je iracionalan broj. Proširivanjem razlomka sa √3 dobijamo:

Postupak eliminacije iracionalnog broja u imeniocu se naziva racioanalisanje imenioca.

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA REALNIM BROJEVIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI