Naknada štete usled ujeda psa, pada na snegu ili ledu, pada u šaht ili rupu

01/02/2020 10:09

Naknada štete usled ujeda psa, pada na snegu ili ledu, pada u šaht ili rupu

Šteta koju neko pretrpi usled ujeda psa, pada u šaht, pada u rupu, na ledu ili snegu naziva se nematerijalna šteta. Dakle, u ovim slučajevima nije naneta šteta vašoj imovini – onome što imate, već lično vama – onome što jeste.

Jednostavnije rečeno, svaki građanin kao žrtva nekog od navedenog nemilog događaja po pravilu trpi fizičke bolove i strah. Međutim, manje je poznato da pored fizičkog bola i straha, posledica štete mogu biti duševni bolovi zbog naruženosti i umanjenja opšte životne aktivnosti.

Da bi bilo jasnije kakva su prava lica koje pretrpi štetu, potrebno je objasniti koji oblici štete mogu da nastanu:

  • Pod fizičkim bolovima podrazumevaju se bolovi koje oštećeni trpi usled telesne povrede. Vrlo je važno imati u vidu da fizički bolovi mogu trajati i nakon što je novčana naknada za štetu dosuđena od strane suda, što može podići visinu naknade;
  • Strah, sa druge strane, može biti primarni – koji se javlja u trenuku kada je šteta nastala i sekundarni – nakon kritičnog događaja u vidu zabrinutosti zbog posledica povrede;
  • Naruženost se pre svega tiče ožiljaka ili deformiteta tela, a ceni se objektivno (npr. vidljivost promena na telu, mogućnost pokrivanja naruženja, starost i pol lica itd.) i subjektivno (npr. uticaj naruženosti na psihičko stanje oštećenog);
  • Umanjenje opšte životne aktivnosti dovodi do potrebe ili za pojačanim naporom radi obavljanja određene životne aktivnosti ili do umanjenja ili gubitka mogućnosti obavljanja određene životne aktivnosti (npr. invaliditet), sve kao posledice nanete štete.

Svaki konkretan oblik štete donosi sa sobom specifičnosti, te su izneta samo neka od osnovnih pravila radi boljeg razumevanja naknade štete. Za sagledavanje celog slučaja potrebno je temeljno poznavanje prava naknade štete.

Praksa je pokazala da lica koja pretrpe štetu najčešće nisu u mogućnosti da adekvatno reaguju i postupe trezveno. Zbog toga smatramo da je potrebno upoznati građane koje korake treba da preduzmu kako bi sebi obezbedili da dođu do novčane naknade bez dodatnih napora. Nakon što je došlo do povrede, oštećeno lice koje namerava da traži novčanu naknadu pred sudom treba da preduzme sledeće korake:

Korak br. 1 – OBEZBEDITE SVEDOKE

Neretko se dešava da se događaji poput pada na led ili sneg, ujeda od strane psa lutalice ili slično odigraju van očiju naših komšija, prijatelja, rodbine ili poznanika. U tim slučajevima, uvek je poželjno da uzmete kontakt i identifikacione podatke od lica koje je očevidac kritičnog događaja, kako bi isto lice bilo svedok na okolnost vaše pretrpljene štete.

Korak br. 2 – OBAVITE PRELED KOD LEKARA

Javite se u nadležnu zdravstvenu ustanovu kako bi bili pregledani od strane lekara i ukažite na sve telesne povrede koje su nastale, fizičke bolove koje osećate, strah koji ste doživeli, ožiljke i deformitete tela, otežanost obavljanja određenih aktivnosti. Vrlo je važno da se u nadležnu zdravstvenu ustanovu javite što pre, najbolje istog dana, jer time u mnogome olakšavate sebi u postupku ostvarivanja svojih prava pred sudom. Tražite da vam lekari uruče izveštaje o pregledu (izveštaj nadležne zdravstvene ustanove opšte prakse, izveštaj lekara specijaliste i dr.), a svu medicinsku dokumentaciju koju dobijete čuvajte kod sebe.

Korak br. 3 – OBRATITE SE ADVOKATU

Dalji postupak ostvarivanja prava na naknadu nematerijalne štete je u najvećem delu posao struke, pa je preporuka da se obratite advokatu radi ostvarivanja svog prava. Ostatak teksta možete pročitati sa našeg izvora, u slučaju da želite da saznate više o rešavanju sporova usled ujeda psa lutalice, pada na snegu ili ledu, pada u šaht i pada u rupu.

Izvor: https://dubajiclaw.rs/

01/02/2020 10:09

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments