Back to homepage

Nouns – Imenice

Poreklo same reči “imenica” potiče još iz latinskog jezika, tačnije latinske reči “nomen” koja znači “ime“. Vrste reči kao što su imenice koriste se da označe ljude, predmete, događaje, životinje, stanja, osećanja i apstraktne pojmove. U rečenicama one mogu imati ulogu subjekta ili objekta, a definišu se dodatno i uz pomoć članova (articles) i prideva (adjectives).

Vrste imenica

 • Vlastite imenice (proper nouns) su imena ljudi, država, mesta, npr. Martin, France, London itd.
 • Opšte imenice (common nouns) označavaju nazive bića, pojava i predmeta sa zajedničkim osobinama, npr. aunt (tetka), worker (radnik), plane (avion), horse (konj), story (priča), chair (stolica)…
 • Zbirne imenice (collective nouns) koje označavaju više bića ili predmeta kao jednu celinu, npr. flock (jato), colony (kolonija), team (tim), swarm (roj).
 • Apstraktne imenice (abstract nouns) označavaju nešto što je neopipljivo. To su npr. love (ljubav), sadness (tuga), happiness (radost), death (smrt), itd.
 • Glagolske imenice (verbal nouns) predstavljaju nazive radnji i stanja. Imaju formu glagola (nastavak za sadašnji particip -ing) , ali imaju funkcuju imenice. Primeri: running (trčanje), sleeping (spavanje), itd.
 • Osim gore navedenih, takođe postoje i brojive i nebrojive imenice.

Obeležje roda u srpskom jeziku ima poseban značaj, dok u engleskom to nije slučaj. U srpskom jeziku imenice koje označavaju nežive entitete (stolica, orman, beton…) imaju i svoj rod, dok se u engleskom po pravilu zamenjuju sa it ili which.

Zamenice he i she upotrebljavaju se u situacijama kada se one odnose na ljude, a it kad se govori o nečem drugom (životinjama ili stvarima). Neke neanimatne imenice mogu biti zamenjene sa he/she ukoliko su personifikovane. U takvoj upotrebi sun, war su muškog roda, dok su moon, nature, ship, kao i imena zemalja ženskog roda.

Kada je reč o životinjama (najčešće kućnim ljubimcima) upotrebljavamo he, she, who. Neke od imenica koje se odnose na životinje mogu imati različite oblike za mužjake i ženke  (bull/cow, dog/bitch, tiger/tigress). Imenice koje sadrže sufiks -ess govore da je reč o osobi ženskog pola (waiter/waitress, host/hostess, actor/actress).

Neke imenice su i muškog i ženskog roda (cook, friend, guest, journalist, neighbour, person, pupil, relative, scientist, student, teacher, tourist, writer). Na muški ili ženski rod mogu da ukazuju reči male/female, he/she, boy/girl, man/woman, itd. (male cousin, man servant, woman doctor, itd.). Na zbirne imenice (committee, team, army, family) mogu se odnositi ili it/which, ako se misli na grupu kao celinu, ili sa they/who ako se misli na jedinke grupe.

Množina (Plural)

Množina imenica se gradi dodavanjem nastavka –s na jedninu imenice. Taj nastavak se izgovara kao / z / iza zvučnih suglasnika i samoglasnika, a iza bezvučnih suglasnika / s /:

Primeri za imenice sa / z / izgovorom:

 • chair (stolica) – chairs (stolice)
 • window (prozor) – windows (prozori)
 • table (sto) – tables (stolovi)

Primeri za imenice sa / s / izgovorom:

 • street (ulica) – streets (ulice)
 • shop (prodavnica) – shops (prodavnice)

Ako se imenica završava na –y a prethodi joj suglasnik, –y prelazi u –i i dodaje se –es:

 • baby – babies (beba – bebe)
 • country – countries (zemlja – zemlje)

Ako se ispred –y nalazi samoglasnik, množina se gradi pravilno, tj. dodavanjem nastavka –s:

 • toy – toys (igračka – igračke)
 • way – ways (put – putevi)

Ako se imenica završava na –s, –ss, –ch, –sh, -x dodaje se nastavak –es. Kod takvih imenica nastavak –es izgovara se / iz /:

 • bus – buses (autobus – autobusi)
 • wish – wishes (želja – želje)
 • box – boxes (kutija – kutije)

Neke imenice imaju nepravilnu množinu:

 • man (muškarac) – men (muškarci)
 • woman (žena) – women (žene)
 • child (dete) – children (deca)
 • foot (stopalo) – feet (stopala)
 • tooth (zub) – teeth (zubi)
 • mouse (miš) – mice (miševi)

Brojive i nebrojive imenice (Countable and Uncountable Nouns)

Brojive imenice (countable nouns) su imenice koje imaju množinu – mogu se brojati:

 • book (knjiga) – books (knjige)
 • child (dete) – children (deca)

Nebrojive imenice (uncountable nouns) nemaju množinu – ne mogu se brojati:

 • sugar, milk, love, money

Some and Any (negde se kategorišu kao indefinite pronouns)

Količina se može iskazati neodređenim prilozima some i any.

Some (nekoliko) se koristi u potvrdnim rečenicama. Može stajati isred brojivih imenica u množini i ispred nebrojivih imenica:

 • She left some oranges on the table. (Ona je ostavila nekoliko narandži na stolu.)
 • We need to buy some butter for the cake. (Treba da kupimo malo putera za tortu.)

Jedini slučaj kada se some upotrebljava u pitanjima jeste kada nekoga nudimo nečim:

 • Would you like some coffee? (Da li bi htela kafu?)
 • How about some oranges? (Hoćeš li narandže?)

Any (ijedan, nijedan) se koristi u upitnim i odričnim rečenicama ispred brojivih imenica u množini i ispred nebrojivih imenica:

 • Are there any eggs in the fridge? (Ima li jaja u frižideru?)
 • There isn’t any coffee left in the coffee box. (Nema nimalo kafe u kutiji za kafu.)

U potvrdnim rečenicama any znači ma koji, bilo koji, svaki:

 • Any day suits me. (Odgovara mi bilo koji dan.)
 • Give me any book you want. (Daj mi ma koju knjigu hoćeš.)
 • Any man can understand that. (Svaki čovek može to da razume.)

Much and Many (negde se kategorišu kao indefinite pronouns)

Much i many (mnogo) su prilozi za količinu koji imaju isto značenje ali različitu upotrebu.

Much se koristi uz nebrojive imenice dok se many koristi uz brojive imenice. Pored ovih priloga često se koristi i prilog a lot of koji može stajati i uz brojive i uz nebrojive imenice:

 • There wasn’t much snow last winter. (Nije bilo mnogo snega prošle zime.)
 • I saw many famous people in Los Angeles. (Videla sam mnogo slavnih ljudi u Los Anđelesu.)
 • She drank a lot of alcohol at the party. (Ona je popila puno alkohola na zabavi.)
 • Michael bought a lot of good books at the book fair. (Majkl je kupio mnogo dobrih knjiga na sajmu knjiga.)

Lekcije o ostalim vrstama reči u engleskom jeziku pogledajte OVDE.

Tutorijali - Materijali za učenje