Back to homepage

Kako se boriti sa mobingom?

Šta treba da uradite ako ste žrtva mobinga?

Ukoliko imate osećaj da ste žrtva mobinga, diskriminacije ili da se na vama sprovodi bilo koji oblik zlostavljanja, pokušajte da uradite sledeće stvari koje vam značajno mogu pomoći da se izborite sa ovom pojavom.

Odlučno recite osobi koja nad vama sprovodi mobing da njegovo/njeno ponašanje nije za vas prihvatljivo i zahtevajte od njega/nje da momentalno prestane sa takvim ponašanjem. To možete učiniti i u prisustvu nekog od vaših saradnika ili predstavnika sindikata vaše organizacije.

Vodite dnevnik:

 • vodite evidenciju sa datumima, vremenima i događajima koji su vam se desili i pokušajte da pritom zabeležite što je više moguće detalja,
 • beležite imena svedoka koji bi mogli da potkrepe vašu priču i
 • beležite ishode događaja.

Pri svemu ovome imajte na umu da se pod mobingom ne smatra samo incident već i broj, učestalost i naročito namera mobera da zlostavlja neku drugu osobu. Čuvajte kopije pisama, i-mejl poruka, faksova i poruka koje dobijate od osobe koja vas zlostavlja.

Obavezno obavestite o zlostavljanju nadređenu osobu ili osobu koja je za to zadužena u skladu s Kolektivnim ugovorom i Zakonom o radu. Ako je potrebno obratite se i generalnom direktoru kako biste ga informisali o svemu što vam se događa.

Pored toga možete obavestiti i lekara medicine rada sa kojim vaš poslodavac ima ugovor za pružanje usluga specifične zdravstvene zaštite. Ukoliko ne možete da dođete do informacije o tome ko je lekar medicine rada kom bi trebalo da se obratite ili ukoliko on uopšte i ne postoji, možete se obratiti i svom lekaru opšte prakse.

Ni u kom slučaju nemojte uzvraćati istom merom prema moberu jer ćete u tom slučaju teško dokazati da ste vi žrtva zlostavljanja, a ne neko ko zlostavlja. Ukoliko pokušate da uzvratite istom merom, izlažete se opasnosti da dovedete u nedoumicu osobe kojima ste se obratili za pomoć.

Kako se poslodavac može boriti sa mobingom?

Pogrešno je mišljenje da je problem mobinga samo problem zaposlenih. Ovaj problem u jednakoj meri negativno utiče i na poslodavca u čijoj se organizaciji događa. U cilju sprečavanja situacija u kojima dolazi do zlostavljanja na radnom mestu, potrebno je da poslodavci izrade preventivne programe za sprečavanje nasilja.

Ovi preventivni programi moraju:

 • da budu izrađeni zajedničkim naporima menadžmenta preduzeća i predstavnika zaposlenih,
 • biti primenjivi na sve osobe koje su u bilo kakvoj vezi sa preduzećem (menadžment, zaposleni, klijenti, ostale osobe koje imaju bilo kakvu vrstu ugovora sa firmom),
 • da sadrže jasne i jednostavnim jezikom definisane situacije koje se smatraju mobingom i drugim oblicima nasilja na radnom mestu,
 • da odrede način na koji će zaposleni biti obavešteni o potencijalnim rizicima nastanka mobinga i načinima njihovog sprečavanja,
 • primerom pokazati šta se smatra mobingom na radnom mestu,
 • odrediti posledice koje će zaposleni snositi za nedozvoljeno ponašanje,
 • da ohrabre žrtve da prijave slučajeve mobinga i drugih oblika nasilja,
 • omogućiti poverljivu prijavu za to određenoj osobi uz zaštitu žrtve od eventualnih daljih posledica koje bi po nju nastale zbog prijave,
 • tačno odrediti postupanje u slučaju prijave mobinga kao i način rešavanja problema,
 • osigurati rad službi koje će pružati podršku žrtvama mobinga,
 • obezbediti održavanje obuka, seminara, radionica i sličnih aktivnosti na kojima će se na različitim nivoima organizacije vežbati postupanje u slučajevima pojave mobinga,
 • osigurati nadzor nad sprovođenjem preventivnih programa i nad njihovom primenom u praksi,
 • definisati načine izmene preventivnih programa ukoliko se za tim ukaže potreba,
 • osigurati sprovođenje programa izmenama i dopunama potrebnih propisa i pravilnika unutar same organizacije.

Saveti za borbu protiv mobinga

Da bi se uspešno nosilo sa mobingom, preduzeće treba da:

 • ohrabruje sve zaposlene da se na radnom mestu međusobno odnose profesionalno i sa poštovanjem,
 • osigura mehanizme za nadzor situacije i redovno izveštavanje,
 • upozna sve zaposlene sa opasnostima mobinga i posledicama koje on nosi,
 • osposobi sve zaposlene da prepoznaju situacije zlostavljanja na poslu i da ih obavesti kome se mogu obratiti za pomoć,
 • pokuša da razvije mehanizme razrešavanja situacija zlostavljanja na poslu pre nego što pojava dobije ozbiljne razmere,
 • sve prigovore i prijave vezane za mobing treba tretirati ozbiljno i one se moraju rešavati brzo i uz potpunu zaštitu interesa žrtve,
 • treba da edukuje menadžere o načinu na koji se treba odnositi prema prijavama mobinga.

Ukoliko želi da se uspešno nosi sa mobingom preduzeće ne sme da:

 • ignoriše pojavu mobinga i zamenaruje potencijalne probleme do kojih ona može dovesti,
 • ne sme da odlaže akcije na sprečavanju pojave mobinga, odnosno mora da deluje u što je kraćem roku moguće.

Ukoliko neko urla i viče na vas, nemojte mu uzvraćati istom merom. Takav način komuniciranja ne priliči ozbiljnim i odraslim osobama, a pogotovo ne na radnom mestu. Ukoliko prihvatite ovakvu komunikaciju, samo ćete pogoršati situaciju u kojoj ste se našli.

Umesto toga, uradite neku od sledećih stvari:

 • odlučno i hrabro stupite u komunikaciju sa osobom čije vam ponašanje smeta i pokušajte pri tom da vašem razgovoru prisustvuje još neka osoba,
 • nikako ne smete uzvraćati istom merom jer na taj način možete poslodavcu ili kolegi pružiti priliku da vas predstavi kao mobera,
 • ukoliko ne vidite drugi izlaz iz situacije u kojoj ste se našli, prijavite slučaj menadžmentu ili organu zaduženom za sprečavanje ovakvih pojava, ukoliko on postoji u okviru organizacije. Pre nego što to uradite, pokušajte da prikupite što je više moguće dokaznog materijala, poput i-mejl poruka, pisama, faksova, snimaka razgovora sa osobom koja vas zlostavlja… Mobilni telefon može biti jako dobro sredstvo za prikupljanje dokaznih materijala za slučajeve mobinga jer omogućava veoma jednostavno snimanje incidenata,
 • počnite sa traženjem novog posla. Uz pomoć savremenih tehnologija veoma lako možete stupiti u kontakt sa potencijalnim budućim poslodavcima,
 • otkaz dajte tek nakon što pronađete novi posao.

Tutorijali - Materijali za učenje