Evropskom univezitetu oduzeta dozvola za rad

02/12/2019 09:58

Evropskom univezitetu oduzeta dozvola za rad

Zbog nepodnošenja zahteva za novu redovnu akreditaciju visokoškolske ustanove u zakonom propisanom roku oduzima se dozvola za rad Evropskog univerziteta

Način izbora članova Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) kao stručnog organa Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT) definisan je članom 17. stav 1 tačka 2. Zakona o visokom obrazovanju: „Upravni odbor bira i razrešava članove Komisije za akreditaciju“ kao i članom 20. stav 4 istog zakona: „Članove Komisije za akreditaciju bira Upravni odbor NAT, na predlog Nacionalnog saveta, vodeći računa o zastupljenosti pripadnika oba pola, kao i o zastupljenosti obrazovno-naučnih, odnosno obrazovno umetničkih polja.“

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju NAT je nezavisno telo koje obavlja poslove akreditacije, provere kvaliteta visokoškolskih ustanova i jedinica u njihovom sastavu, vrednovanja studijskih programa i obezbeđivanja kvaliteta u visokom obrazovanju. U donošenju odluka o akreditaciji NAT je u potpunosti nezavisan.

Postupak akreditacije i provere kvaliteta u visokom obrazovanju obavlja se u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, standardima koji su u potpunosti usklađeni sa Evropskim standardima i uputstvima (ESG), kao i sa Etičkim kodeksom NAT. Akredituju se samo visokoškolske ustanove i studijski programi koji ispunjavaju sve standarde. Nezavisnost NAT ogleda se i u načinu finansiranja i isključivo se finansira iz sopstvenih izvora.

02/12/2019 09:58

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments