Back to homepage

Kupa – osnovni pojmovi – Matematika za 8. razred

Oblast: Kupa
Lekcija: Osnovni pojmovi kupe
Razred: 8. razred osnovne škole

Kupa je geometrijsko telo koje nastaje obrtanjem pravouglog trougla oko jedne svoje katete. Skup svih tačaka, kroz koje prоđe pravougli trougao pri obrtanju za 360°, obrazuju telo koje nazivamo kupa. Na slici je prikazan trougao ABC koji se obrće oko katete AB. Prava o(A,B) je osa kupe. Dužina duži AB  je visina kupe koju označavamo sa H. Tačka je vrh kupe.

Prilikom obrtanja trougla oko ose o(A,B), stranica BC  opisuje krug čiji je centar tačka i koji je normalan na osu o. Taj krug nazivamo osnovom kupe. Dužina stranice BC  je jednaka poluprečniku osnove kupe kojeg označavamo sa r.

Prilikom obrtanja trougla oko ose o(A,B), stranica AC  (hipotenuza pravouglog trougla) opisuje površ koja se sastoji od duži čija je jedna krajnja tačka (vrh kupe) a druga krajnja tačka se nalazi kružnoj liniji osnove kupe. Sve te duži koje imaju jednu zajedničku krajnju tačku (vrh kupe) i drugu krajnju tačku na kružnoj liniji osnove nazivamo izvodnicama kupe. Dužinu izvodnica označavamo sa s. Formiranu površ (koja nastaje obrtanjem stranice CA) nazivamo omotač kupe. Omotač kupe se još naziva konusna površ ili konus.

Presek kupe i ravni koja sadrži osu kupe naziva se osni presek kupe. Osni presek kupe je jednakokraki trougao.

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA ZADACIMA IZ KUPE?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI