Back to homepage

PEST analiza

Marketing okruženje i analiza konkurencije

Pored SWOT analize koja se najčešće koristi u praksi za analizu unutrašnjih i spoljašnjih faktora koji utiču na poslovanje određene organizacije postoji još nekoliko analiza koje mogu ukazati na kritične tačke poslovanje. Među njima su najznačajnija PEST analiza i Analiza 5 sila uticaja.

PEST analiza

PEST je akronim nastao od sledećih reči:

 • Politički faktori
 • Ekonomski faktori
 • Socio-kulturološki faktori
 • Tehnološki faktori

Dakle, PEST analiza se bavi proučavanjem okruženja kroz analizu političkih, ekonomskih, socio-kulturoloških i tehnoloških faktora.

pest

Politički/zakonski faktori

Kada se izučavaju politički odnosni zakonski faktori koji utiču na rad jedne organizacije potrebno je izučiti sledeće elemente:

 • Povlašćeno zakonodavstvo
 • Zakoni o zaštiti životne sredine
 • Poreska politika
 • Zakon o zapošljavanju
 • Politika vlade
 • Zakonski propisi
 • I naravno uzeti u obzir sve ostale zakonske okvire koji su specifični za određene zemlje i podneblja

Ekonomski faktori

Ekonomski faktori su ponekad od presudnog značaja za poslovanje firme. Odgovori na pitanja poput: „ Da li je zemlja u koju se planira prodor u tranziciji?”, „ Da li je tržište zasićeno određenim proizvodom ili uslugom?” i sl. U mnogome utiču na formiranje strategije određenog preduzeća.

Kada se izučavaju ekonomski faktori, potrebno je analizirati sledeće segmente:

 • Inflaciju
 • Zaposlenost
 • Raspoloživ prihod
 • Poslovni ciklus
 • Raspoloživost i utrošak energije
 • Ostale faktore koji su specifični za određene zemlje: npr. tragovi tranzicije u našoj zemlji.

Sociokulturološki faktori

Ne plasira se svaki proizvod isto na svako tržište. Navike ljudi, njihove želje, osećanja i nade u mnogome utiču na njihovu želju za kupovinom.

Kada se izučavaju sociokulturološki faktori potrebno je uzeti u obzir sledeće elemente:

 • Demografsku strukturu stanovništva
 • Raspodela prihoda
 • Socijalnu pokretljivost
 • Promene načina života
 • Potrošnja
 • Obrazovni nivoi
 • Posebne običaje, verovanja, strahove ili sl. Ubeđenja koja postoje na određenom podneblju

lekcije marketing

Tehnološki faktori

Danas, uticaj tehnologije na rad firmi i preduzeća je ogroman. Period zastarevanja informacija i tehnologije je izuzetno kratak i on iznosi obično oko 6 meseci do godinu dana. Stoga, potrebno je posebnu pažnju obratiti na izučavanje tehnoloških faktora koji postoje u određenoj zemlji, gradu ili podneblju.

Prilikom analize tehnoloških faktora potrebno je analizirati sledeće faktore:

 • Nove pronalaske i inovacije
 • Brzinu tehnološkog transfera/prenosa
 • Nivoe zastarevanja
 • Internet
 • Informacione tehnologije

Analiza pet sila uticaja

Ukoliko želimo da na kvalitetan način spoznamo svoje mesto na tržištu moramo se neprestano upoređivati sa konkurencijom. Analiza 5 sila uticaja nam upravo omogućava sprovođenje jedne takve analize.

Moramo posebnu pažnju obratiti na:

 • Potencijalne ulaze novih konkurenata
 • Dobavljače – posebno moć pogodne, snižavanja cena prilikom većih nabavki i sl.
 • Kupce – koliko, kada i na koji način kupuje. Koliko su osetljivi na cene
 • Zamene – da li neko želi da zameni proizvod ili uslugu i zašto.

Sve to utiče na konkurentsko rivalstvo i odgovore na gore navedene stavke je potrebno smisliti za svakog konkurenta na tržištu.

Analiza pet sila uticaja

Ključna pitanja za analizu pet sila uticaja su:

 • Koje su to ključne sile pri poslovanju u konkurentskom okruženju?
 • Da li postoje neke sile koje predstavljaju osnov i pokreću konkurentske uticaje?
 • Da li se konkurentske sile menjaju?
 • Koje su snage, a koje slabosti konkurenata sagledane u odnosu na konkurentske sile?
 • Na koji način strategija konkurencije može uticati na konkurentske sile (npr. formiranjem prepreka za ulaz ili redukcijom konkurentskog rivalstva)?

Tutorijali - Materijali za učenje