Back to homepage

Uputstvo za izradu biznis plana – prvi deo

Pregled BIZNIS plana

(Ime firme)

Preduzeće:
Poslovna delatnost:

Ime podnosioca:
Datum rođenja:
Mobilni telefon:
Telefon:
E-mail:
Adresa:
Pol:

Izrada biznis plana – Uvod

U sledećim paragrafima je opisano na koji način treba da bude sastavljen pregled Vašeg biznis plana.

Da bi on bio ocenjen na ispravan način molimo Vas da pri njegovom pisanju koristite sledeću formu:

 • Kratak pregled
 • Lični deo
 • Opis Vaših poslovnih aktivnosti/proizvoda/usluga
 • Pregled tržišta
 • Proizvod/usluga
 • Marketing i strateška prodaja

 • Proizvodnja i nabavka
 • Menadžment i organizacija
 • Budući rast i razvoj
 • Uspeh i faktori rizika
 • Finansijski plan

1. Kratak pregled

U ovom delu rezimirajte ceo biznis plan. U kratkom pregledu trebate ukratko navesti sve gore navedene elemente. U preostalom delu biznis plana objasnite ih bliže.

Kratak pregled treba približno da sadrži 1 stranu. Označite i sledeće:

Ciljni sektor Vaše firme?

 • Obuka i podučavanje
 • Građevina
 • Trgovina, saobraćaj i logistika
 • Telekomunikaciona tehnologija
 • Industrija odeće, mode i tekstila
 • Poljoprivreda
 • Zdravstvo
 • Kultura i mediji
 • Finansije

 • Vodoprivreda i komunalne usluge
 • Reciklaža
 • Upravljanje otpadom
 • Mala industrija
 • Sport
 • Maloprodaja
 • Energetika
 • Turizam
 • Drugo

Koliko bi klijenata bilo obuhvaćeno Vašom delatnošću u prve dve godine?

 • Manje od 50
 • 50 – 100
 • Preko 100

Koliko očekujete da zaposlite ljudi u prve tri godine?

 • Nijednu
 • 1-5
 • 6-10
 • 11-20
 • Više

Koliko će biti Vaša početna ulaganja (ukupni troškovi u prvoj godini rada)?

 • Manje od €5.000
 • €5.000 – €10.000
 • €10.000 – €50.000
 • €50.000 – €100.000
 • Više od €100.000

2. Lični deo

2.1 Lična motivacija

Predstavite se, navedite Vaše obrazovanje, ličnu finansijsku situaciju. Kojom mogućnošću želite da se bavite i zašto? Kakva su Vaša lična očekivanja tokom sledeće tri godine. Da li ćete moći da zarađujete za život od Vašeg posla? Kako vidite Vašu firmu za tri godine?

Lični deo treba približno da sadrži 3/4 strane.

2.2 Vaše iskustvo u biznisu

Kakva ce biti lična uloga i doprinos Vaš i članova Vašeg tima u sprovođenju poslovnog plana? Da li ćete sami otvoriti firmu ili ćete raditi sa drugima? Koje iskustvo, veštine, kontakte ili poslovne prostorije posedujete da bi Vašem preduzeću obezbedili prednost nad drugima? Da li ste u prošlosti pokazali sposobnosti u preduzetništvu ili menadžmentu? Navedite primere iz prošlosti kada ste pokazali te sposobnosti.

Ovaj deo treba približno da sadrži 3/4 strane.

3. Opis firme

3.1 Opis posla i lokacija firme

Opišite Vašu firmu i šta želite postići. Nabrojte Vaše ciljeve. Gde će firma biti locirana? Zašto ste odabrali baš tu lokaciju? Nabrojte glavne delatnosti Vaše firme.

Ovaj deo treba približno da sadrži 1/2 strane.

3.2 Vizija i misija kompanije

U jednoj ili dve rečenice opišite Vašu misiju. U 2-3 rečenice opišite Vašu viziju i kako ćete je ostvariti.

Ovaj deo treba približno da sadrži ½ strane.

lekcije menadzment

4. Pregled tržišta

4.1 Opis i veličina tržišta

Opišite potencijal tržišta, veličinu i marketinške trendove za Vaš proizvod ili uslugu u Vašoj zemlji u budućnosti (ograničite se na period od tri godine) .

Ovaj deo treba d asadrži jednu strana

4.2 Ciljne grupe i ciljna regija

Opišite glavne karakteristike Vaše ciljne grupe. Zašto birate tu grupu? Odredite ciljnu opštinu ili mesto. Zašto birate baš tu teritorijalnu jedinicu?

Ovaj deo treba približno da sadrži 1/2 strane.

4.3 Konkurencija

Da li slični proizvodi već postoje u ciljnoj regiji? Da li postoje negde drugo? Kakav je njihov uspeh? Da li postoje komplementarni proizvodi? Kakva je infrastruktura za ovaj proizvod?

Ovaj deo treba približno da sadrži 1/2 strane.

5. Proizvod / usluga

5.1 Kratak opis proizvoda/ usluge

Predstavite Vaš proizvod. Navedite prednosti Vašeg proizvoda i njegov potencijal.

Ovaj deo treba približno da sadrži 1/2 strane.

5.2 Pozicija proizvoda na tržištu i njegova pravnas zaštita

Sta je jedinstveno kod Vašeg proizvoda? Kako ćete se suočiti sa rizikom od potencijalnih konkurenata? Kako ćete pravno zaštititi Vaš proizvod?

Ovaj deo treba približno da sadrži 1/2 strane.

5.3 Razvoj proizvoda

Da li je Vaš proizvod spreman za prodaju? Ako nije kakav je plan razvoja proizvoda? Da li planirate da razvijate druge proizvode ili usluge?

Ovaj deo treba približno da sadrži 1/2 strane.

6. Marketing i prodaja

6.1 Prodaja

Koji su Vaši prodajni ciljevi? Kako ćete postići prodajne ciljeve? Da li već imate potencijalne klijente? Ako je odgovor da, navedite najznačajnije?

Ovaj deo treba približno da sadrži 1/2 strane.

6.2 Marketing i komunikacije

Zašto će ljudi kupiti Vaš proizvod? Kako će klijenti saznati o Vašem proizvodu? Koje načine promocije (oglasi, leci,brošure, bilbordi, mediji…) ćete koristiti da biste postigli markting cilj?

Ovaj deo treba približno da sadrži 1/2 strane.

7. Proizvodnja i nabavka

(Ako planirate da se bavite proizvodnom delatnošću)

7.1 Početak proizvodnje

Napravite plan proizvodnje. Objasnite proces proizvodnje! Navedite mašine i opremu koji Vam je potrebna kao i mašine i poslovne prostorije koje već posedujete. Gde ćete proizvoditi? Da li ce to biti trenutna ili stalna lokacija? Ko su ljudi koji će biti uključeni?

Ovaj deo treba približno da sadrži 1 stranu.

7.2 Proizvodni troskovi

Koliki će biti Vaši proizvodni troskovi (struja, gorivo, sirovine,renta, radna snaga)?

Ovaj deo treba približno da sadrži 1/2 strane.

8. Menadžment i organizacija

8.1 Ljudski resursi

Kakve stručnosti i veštine su potrebni Vašoj firmi? Koliko ljudi planirate da zaposlite? Koji su to ljudi? Objasnite nam plan sticanja poslovnih veština i sposobnosti Vaših zaposlenih.

Ovaj deo treba približno da sadrži 1/2 strane.

8.2 Struktura organizacije

Kakva će biti organizaciona struktura Vaše firme? Ko će za šta biti odgovoran? Prikažite nam grafički organizacionu strukturu Vaše firme.

Ovaj deo treba približno da sadrži 1/2 strane.

8.3 Menadžment

Ko će upravljati poslom? Kakva će biti uloge drugih menadžera?

Ovaj deo treba približno da sadrži 1/2 strane.

8.4 Partneri

Da li ćete sami otvoriti firmu ili u partnerstvu sa drugima? Da li već imate partnere? Ako planirate na koji način ćete ih naći i izabrati? Odredite koji stručnjaci će Vam trebati van firme?

Ovaj deo treba približno da sadrži 1/2 strane.

8.5 Registracija

Šta je potrebno za registraciju firme (razne dozvole i sl.) Koliko brzo možete da registrujete firmu?

Ovaj deo treba približno da sadrži 1/2 strane.

9. Budući rast i razvoj

Bliže odredite buduće ciljeve. Da li ćete se možda orijentisati ka drugim proizvodima i uslugama, zemljama ili targetima? Opišite Vaš poslovni plan za sledece 3 godine.

Ovaj deo treba približno da sadrži 3/4 strane.

10. Uspeh i faktori rizika

Koji su kritični faktori uspeha (finansije, partneri, materijal, ljudski faktor…)?
Na kakve rizike nailazi Vaš plan? Uradite SWOT analizu (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).

Ovaj deo treba približno da sadrži 1 stranu.

11. Finansijski plan

11.1 Početni investicioni plan

Koliki će biti Vaš sopstveni kapital? Da li ćete trebati dodatna novčana sredstva? Ako je odgovor da, molimo Vas da bliže precizirate iznos pozaljmenogkapitala i na šta bi bio potrošen?

Ovaj deo treba približno da sadrži 1 strana.

11.2 Finansijske projekcije

Opišite finansijske projekcije za 1-2 godine. Navedite rashode i prihode za 1 do 2 godine na mesečnom nivou. Prikažite to tabelarno i grafički.

Tutorijali - Materijali za učenje