Back to homepage

Deljenje polinoma – Matematika 1. razred srednje škole

Oblast: Racionalni algebarski izrazi
Lekcija: Deljenje polinoma
Razred: 1. razred srednje škole

Neka su A i B dva polinoma, pri čemu je polinom B različit od nultog. Ako postoji takav polinom Q da važi A=BQ, onda se kaže da je polinom A deljiv polinomom B, a polinom Q se naziva količnik pri deljenju polinoma A sa polinomom B.

Neka su A i B dva polinoma, pri čemu je polinom B različit od nultog. Tada postoje i jedinstveno su određeni polinomi Q i R takvi da važi:

A = BQ+R

gde je polinom R ili nulti ili ima manji stepen od polinoma B.

Polinom Q naziva se količnik, a polinom R ostatak pri deljenju polinoma A sa polinomom B.

Na primer, neka su dati polinomi:

A(x) = 2x4+x3-3x2+5x+1

B(x) = x2-x-2

odrediti količnik i ostatak pri deljenju polinoma A sa polinomom B.

 

Dakle, prvo se podele najviši stepeni oba polinoma. Sa dobijenim članom 2×2 se množi polinom B i dobija se prvi potpisani polinom koji se oduzima od polinoma A. U dobijenom rezultatu se ponovo uočava najviši stepen i deli najvišim stepenom polinoma B… Postupak se ponavlja sve dok ostatak ne bude nula ili polinom manjeg stepena od polinoma B.

Ukoliko se prilikom deljenja ne dobije ostatak već samo količnik, tada se kaže da je polinom A deljiv polinomom B.

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA RACIONALNIM ALGEBARSKIM IZRAZIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI