Back to homepage

Primena sličnosti na pravougli trougao i krug – Matematika 1. razred srednje škole

Oblast: Homotetija
Lekcija: Primena sličnosti na pravougli trougao i krug
Razred: 1. razred srednje škole

Primena sličnosti na pravougli trougao

U svakom pravouglom trouglu važi:

  • hipotenuzina visina je geometrijska sredina odsečaka koje sama odseca na hipotenuzi;
  • kateta je geometrjska sredina hipotenuze i bližeg odsečka hipotenuze;
  • trougao ABC je pravougli ako i samo ako je c2 = a2 + b2.

Primena sličnosti na krug

Neka data tačka P u ravni kruga k i neka su a i b dve sečice kruga povučene kroz tačku P. Posmatramo tri slučaja, kada je tačka P u krugu, na krugu i van kruga. (Slika 1.)

(1) Trouglovi ABP i A1B1P su slični jer imaju jednake uglove (kod P i ∠BAP = ∠A1B1P). Na osnovu sličnosti sledi AB:BP = B1P:A1P  a odatle AP A1P = BP B1P.

(2) Kako je A1P = B1P=0, tada je AP A1P= 0 =BP B1P.

(3) Trouglovi AB1P i A1BP imaju zajednički ugao APB i jednake uglove ∠AB1P = ∠PA1B, tako da su ta dva trougla slična  i važi PA:PB= PB:PA1 a odatle PA PA= PB PB1.

Kada sečica iz P sa krugom k ima zajedničke tačke A i A1 tada su PA i PA1 odsečci koje krug k određuje na toj sečici. Sada se može izvesti zaključak na osnovu posmatranih slučajeva.

Ako je k dati krug i P data tačka u ravni kruga k, tada proizvod odsečaka koje krug k određuje na bilo kojoj sečici povučenoj iz tačke P ima konstantan proizvod.

Konstantan proizvod:

p= PAPA1

naziva se potencijom tačke P u odnosu na krug k.

Ako je P tačka van kruga k, (u ravni tog kruga) onda je potencija ove tačke u odnosu na krug k jednaka kvadratu odgovarajuće tangentne duži.

Ako je PT tangentna duž i prava a sečica, tada važi:

PT2 = PAPA1 = p2

Ako je neka duž AB  tačkom C podeljena tako da je veći odsečak geometrijska sredina duži AB i manjeg odsečka, tj. ako važi AC:AB = BC:AC tada se kaže da je izvršen zlatni presek duži AB. (Slika 2.)

 

Zlatni presek se konstruiše pomoću potencije tačke A duži AB u odnosu na pogodno izabrani krug. (Slika 3.)

Zadaci i testovi za vežbanje

OVA OBLAST TI PREDSTAVLJA PROBLEM?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI