Back to homepage

Homotetija i sličnost, sličnost trouglova – Matematika 1. razred srednje škole

Oblast: Homotetija
Lekcija: Homotetija i sličnost, sličnost trouglova
Razred: 1. razred srednje škole

Homotetija

Neka je O data tačka i k dati broj različit od nule. Preslikavanje Ho figure F na figure F1, pri kojem svakoj tački M∈F odgovara tačka M1∈F1, takva da je  OM1=k OM, naziva se  homotetija sa centrom O i koeficijentom k. Označava se sa:

Ho(F) = F1

Tačka O se naziva centrom homotetije, a k je koeficijent homotetije.

Svojstva homotetije

Homotetija ne menja raspored tačaka prave.

Homotetija prevodi ugao na podudarni ugao sa paralelnim kracima.

Sličnost

Preslikavanje Pk, ravni α na samu sebe, koje svake dve tačke A i B prevodi u tačke  A1 i B1 tako da je A1B1 = k AB gde je k dati pozitivan broj, naziva se tranformacija sličnosti (kraće sličnost) sa koeficijentom k.

Kompozicija sličnosti sa koeficijentom k i homotetije sa koeficijentom 1/k je izometrija.

Svaka transformacija sličnosti može se predstaviti kao kompozicija jedne homotetije i jedne izometrije.

Homotetija sa koeficijentom k je transformacija sličnosti sa koeficijentom k1=|k|.

Za dve figure F i F1 se kaže da su slične (sa koeficijentom sličnosti k) ako postoji transformacija sličnosti Pk, koja figuru F prevodi na figuru F1. Sličnost dve figure se označava sa:

F ∼ F1

Sličnost trouglova

Prvi stav sličnosti. Dva trougla ABC i A1B1C1 su slična ako i samo ako je jedan par stranica jednog trougla proporcionalan paru stranica drugog trougla, a uglovi zahvaćeni ovim stranicama jednaki među sobom.

Drugi stav sličnosti. Dva trougla ABC i A1B1C1 su slična ako i samo ako su dva ugla jednog trougla jednaka dvoma odgovarajućim uglovima drugog trougla.

Treći stav sličnosti. Dva trougla ABC i A1B1C1 su slična ako i samo ako su im sve odgovarajuće stranice proporcionalne.

Četvrti stav sličnosti. Dva trougla ABC i A1B1C1 su slična ako i samo ako su dve stranice jednog trougla proporcionalne sa odgovarajućim stranicama drugog trougla, uglovi naspram tih dveju stranica jednaki, a naspram drugih dveju odgovarajućih stranica su oba ugla oštra,oba prava, ili oba tupa.

Na osnovu datih stavova, može se zaključiti i sledeće:

  • dva pravougla trougla su slična ako su im proporcionalne katete;
  • dva pravougla trougla su slična ako imaju jednak po jedan oštar ugao;
  • dva pravougla trougla su slična ako su im hipotenuze proporcionalne jednom paru kateta;
  • dva jednakostranična trougla su uvek slična.

Zadaci i testovi za vežbanje

OVA OBLAST TI PREDSTAVLJA PROBLEM?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI