Back to homepage

Valjak – osnovni pojmovi – Matematika za 8. razred

Oblast: Valjak
Lekcija: Osnovni pojmovi valjka
Razred: 8. razred osnovne škole

Valjak je geometrijsko telo koje nastaje obrtanjem pravougaonika oko jedne svoje stranice za 360°. Skup svih tačaka, kroz koje prоđe pravougaonik pri obrtanju za 360°, čini telo koje nazivamo valjak. Na slici je prikazan pravouganik ABCD koji se obrće oko stranice AB. Prava o koja sadrži nepokretnu stranicu pravougaonika AB  je osa valjka. Dužina duži AB  je visina valjka koju označavamo sa H.

Prilikom obrtanja pravougaonika oko ose o(A,B), stranice BC  i AD  opisuju dva kruga koji se nalaze u paralelnim ravnima i koji su normalni na osu valjka. Te krugove nazivamo osnovama valjka. Stranice BC  i AD su poluprečnici osnova koji su međusobno jednaki. Poloprečnik osnove čiju dužinu označavamo sa je poluprečnik valjka.

Prilikom obrtanja pravougaonika oko ose o(A,B), stranica CD  opisuje površ koja se sastoji od duži, paralelenih i podudarnih sa duži CD. Sve te duži nazivamo izvodnicama valjka. Izvodnice valjka zajedno formiraju površ koju nazivamo omotač valjka. Omotač valjka se još naziva cilindar. Dužine izvodnica koje označavamo sa s su jednake visini valjka.

Presek valjka i ravni koja sadrži osu valjka naziva se osni presek valjka. Osni presek valjka je pravougaonik.

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA ZADACIMA IZ VALJKA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI