Back to homepage

Latinske poslovice

Pogledajte najzanimljivije latinske poslovice i izreke. U moru poučnih i korisnih poslovica za vas smo izdvojili neke koje i danas u savremenom svetu u kakvom živimo, itekako mogu da posluže kao savet ili podsetnik u određenim situacijama. Latinske poslovice su najčešće govorile o ljubavi, prijateljstvu, porodici, vinu…

Latinske narodne poslovice i izreke

Alea iacta est! – Kocka je bačena! – Gaj Julije Cezar

Amicus animae dimidium – Prijatelj je polovina duše.

Amor omnia vincit – Ljubav sve pobeđuje.

Amicus certus in re incerta cernitur – Pravi se prijatelj poznaje u nevolji.

Audaces fortuna iuvat – Sreća pomaže hrabrima.

Acta, non verba – Dela, ne reči.

Bibere humanum est, ergo bibamus – Piti je ljudski, zato pijmo.

Cogito, ergo sum – Mislim, dakle postojim.

Cornix cornici oculos non effodiet – Vrana vrani neće vaditi oči.

Cujusvis hominis est errare – Svaki čovek može da pogreši.

Clara pacta, boni amici – Čist račun, duga ljubav.

Clavus clavo extruditur. – Klin se klinom izbija.

Divide et impera – Zavadi pa vladaj.

Dictum, factum – Rečeno, učinjeno.

Dum spiro spero – Dok dišem (živim), nadam se.

Errare humanum est – Ljudski je grešiti.

Ego sum, qui sum. – Ja sam koji jesam.

Festina lente! – Požuri polako!

Gratia gratiam parit! – Ljubav rađa ljubav!

Historia magistra vitae est – Istorija je učiteljica života.

Hodie mihi, cras tibi. – Danas meni, sutra tebi.

Homo homini lupus est. – Čovek je čoveku vuk.

Hoc facias homini, quod cupis esse tibi. – Ne čini drugome što ne želiš da se tebi čini.

Iuventus- ventus. – Mladost- ludost.

Justitia omni auro carior – Pravičnost je od svog zlata skupocenija.

Labor omnia vincit – Rad sve pobeđuje (u radu je spas)

Lupus in fabula – Mi o vuku, a vuk na vrata.

Manus manum lavat – Ruka ruku mije.

Mens sana in corpore sano – U zdravom telu zdrav duh.

Mors ultima ratio. – Smrt je poslednja istina.

Nolite jacere margaritas ante porcos – Ne bacajte bisere pred svinje.

Non scholae, sed vitae discimus – Ne za školu, već za život učimo.

Omne principium difficile est – Svaki početak je težak.

Omnia mea mecum porto – Sve svoje sa sobom nosim.

Ora et labora – Moli i radi.

Omnium rerum mensura homo – Čovek je mera svih stvari.

Per aspera ad astra – Kroz trnje do zvezda.

Panem et circenses – Hleba i igara.

Potius sero quam numquam – Bolje ikada nego nikada.

Primum vivere, deinde philosophari – Prvo živeti, onda filozofirati.

Pedibus compensanda est memoria – Ko nema u glavi, ima u nogama.

Quae hodie facere potes, in posterum ne distuleris – Šta možes učiniti danas, ne ostavljaj za sutra.

Repetitio mater studiorum est – Ponavljanje je majka znanja.

Res, non verba – Dela, ne reči.

Scio nihil scio. – Znam da ništa ne znam.

Si vis pacem, para bellum – Ako želiš mir, spremaj se za rat.

Tantum possumus quantum scimus – Toliko možemo koliko znamo.

Tempori parce! – Štedi vreme!

Tace, si vis vivere in pace – Ćuti ako hoćeš živeti u miru.

Tu quoque, Brute, mi fili? – Zar i ti, sine Brute?

Una hirundo non facit ver. – Jedna lasta ne čini proleće.

Unusquisque suae fortunae faber est – Svako je kovač svoje sreće.

Ut sementem feceris, ita metes – Kako budeš posejao, tako ćeš i požnjeti.

Ubi concordia, ibi victoria – Gde je sloga, tu je i pobeda.

Veni, vidi, vici – Dođoh, videh, pobedih – Gaj Julije Cezar

Veritas amara est – Istina je gorka

Vis legis – Sila zakona.

Vivere est militare! – Živeti znači boriti se! (Život je borba!)

Vis maior – Viša sila.

Vulpes pilum mutat, non mores. – Vuk dlaku menja, ali ćud nikada.