Back to homepage

Poslovne aktivnosti i strategije razvoja i organizovanja preduzeća

Organizovanje

Organizovanje je upravljačka aktivnost kojom se optimalno kombinuju aktivnosti i resursi preduzeća u povezanu celinu. To je aktivnost menadžmenta koja treba da obezbedi skladno povezivanje ljudi i sredstava za rad i materijala radi uspešnog poslovanja preduzeća.

Organizovanje se zasniva na podeli rada između učesnika u procesu poslovanja preduzeća. Ukupno poslovanje preduzeća se raspoređuje na pojedine grupe zaposlenih a zatim i na pojedince. Tako se postiže stvaranje specijalizovanih grupa i pojedinaca za određene poslove a samim tim i povećanje efikasnosti ukupnog poslovanja. Sve to zahteva aktivnosti koordinacije čija efikasnost se obezbeđuje autoritetom rukovodioca.

Menadžment preduzeća koristi organizovanja da što efikasnije kombinuje ljudske i materijalne resurse prilagođavajući se uslovima u okruženju preduzeća. Organizovanje se kao element menadžmenta ispoljava preko organizacione strukture i organizacionog oblika.

Aktivnosti organizovanja

Osnovne aktivnosti procesa organizovanja su:

 • utvrđivanje posebnih poslova koje treba obavljati
 • povezivanje poslova u zadatke i raspoređivanje na zaposlene
 • grupisanje poslova i formiranje organizacionih jedinica
 • usklađivanje poslova u jedinstven sistem
 • decentralizacija poslova i ovlašćenja

organizacijapreduzeca

Organizaciona struktura preduzeća

Sve veća konkurencija na tržištu zahteva od preduzeća visok stepen efikasnosti poslovanja i racionalno iskorišćenje raspoloživih potencijala. Zato je potrebno formirati organizacionu strukturu preduzeća koja može da odgovori na izazove koji dolaze iz okruženja.

Proces organizovanja preduzeća podrazumeva formiranje organizacione strukture koja obuhvata veliki broj aktivnosti menadžmenta. Formiranje organizacione strukture započinje analizom tj. sa raščlanjivanjem ukupnog zadatka na parcijalne poslove.

Proces analize ukupnog zadatka preduzeća i sinteza parcijalnih aktivnosti se zatim nastavlja grupisanjem poslova u radne zadatke i formiranje radnih jedinica. Nakon toga sledi postupak decentralizacije upravljanja i podela na sektore ili odeljenja kao i uspostavljanje centara odgovornosti.

lekcije menadzment

Organizaciona struktura preduzeća, nastavak

Poslovanje preduzeća je složena aktivnost koja obuhvata različite poslove za koje su potrebna odgovarajuća znanja i sposobnosti. Prva aktivnost menadžera u okviru funkcije organizovanja je da utvrdi pojedinačne poslove koje treba obaviti da bi se obezbedilo ostvarivanje ciljeva poslovanja preduzeća. Ukupan zadatak preduzeća raščlanjuje se postepeno, od složenijih ka jednostavnijim poslovima.

Postupkom raščlanjivanja utvrđuje se nekoliko nivoa složenosti poslova, kao što su:

 • poslovne funkcije
 • područje rada, odnosno delovi poslovnih funkcija
 • pojedinačni poslovi
 • radni postupci

Planiranje

Planiranje je osnovna faza procesa upravljanja. Planiranje predstavlja formulisanje ciljeva i načina njihovog ostvarenja, odnosno, predstavlja pre svega, izbor ciljeva i određivanje načina njihovog ostvarenja.

Rezultat procesa planiranja su planske odluke a ciljevi su osnovna planska odluka. Ostale planske odluke služe ostvarenju ciljeva. Glavne planske odluke su: strategija, biznis plan i projekat. Planiranje je proces, promene se stalno dešavaju, pa je i planiranje kontinualan proces.

strategija

Planiranje, ciljevi i poslovna aktivnost preduzeća

Pre organizovanja, vođenja i kontrole, menadžeri moraju da planiraju kako bi za definisanu misiju i viziju, odredili glavne pravce delovanja koji definišu šta je potrebno uraditi, kada, kako i ko da uradi.

Planiranje ne samo da je primarna, ono je i suštinska, odnosno, faza koja pokriva najveći broj aspekata strategijskog menadžmenta.

Svako preduzeće ima misiju. Misija je opšti cilj preduzeća. Iz misije se izvode vizije, ciljevi i druge planske odluke. Da bi ostvarilo misiju preduzeće planira svoje akcije. Rezultat procesa planiranja su planske odluke. Ciljevi predstavljaju jednu od najvažnijih planskih odluka. Ciljevi predstavljaju željeno stanje ili nivo aktivnosti prema kojoj je celokupna aktivnost preduzeća usmerana. Oni su orijentiri u kretanju.

Svako preduzeće ima veliki broj poslovnih ciljeva koji utiču na poslovnu aktivnost preduzeća. Neki od njih su: diversifikacija rizika, ekonomska efikasnost, rentabilan rast i tržišno učešće.

Razvojna politika

Poslujući u promenljivoj sredini, preduzeće reagujući na izazove iz okruženja menja svoju veličinu, strukturu i unutrašnju konfiguraciju. Razvoj tržišta, tehnologije i nauka o preduzeću, omogućavaju i zahtevaju prilagođavanje veličine, strukture i načina upravljanja.

Težeći da uskladi svoju veličinu, strukturu delatnosti, tehnološke mogućnosti i upravljanje sa tržišnim, ekonomskim i organizacionim kriterijumima, preduzeće dolazi u situaciju da:

 • povećava obim postojećeg poslovanja (ekspanzivan rast)
 • širi (diversificira) svoju delatnost (da bi osiguralo više izvora za ostvarivanja profita)
 • samostalno pokreće i realizuje nove razvojne projekta
 • pripaja, udružuje se, kupuje ili preuzima druga preduzeća
 • stupa u strategijske poslovne veze sa drugim preduzećima
 • kroz transformacione i procese prestrukturiranja osamostaljivanjem, prodajom ili napuštanjem delova poslovanja, razmenom akcija i sl, preuređuje makro organizacionu strukturu i stil upravljanja

U pitanju su promene koje treba da dovedu do optimiziranja veličine delova poslovanja. Preduzeće teži da se osposobi i da sa faktorima uspeha, efektivnije ostvari svoju misiju, tj. iskoristi šanse i izbegne opasnosti (pretnje) koje nastaju sa promenama.

Strategije preduzeća i njegove veze sa okruženjem, mogu da variraju od fleksibilne organizacione strukture, kooperacije, zajedničkog optimiziranja i nastupanja do dominacije okolinom.

Tutorijali - Materijali za učenje