Back to homepage

Politika, plan i razvoj kvaliteta

Politika, plan i razvoj kvaliteta

Definisanje politike, plana i razvoja kvaliteta (Q-quality) ne zavisi od:

 1. shvatanja značaja politike, plana i razvoja
 2. definisanja mesta politike, plana i razvoja Q u okviru drugih politika
 3. pravljanja hijerarhije i utvrđivanja na kom mestu i zbog čega se na tom mestu nalazi politika, plan i program razvoja Q

Problem u definisanju politike Q

Problem u definisanju politike Q:

 • leži u činjenici što se oni definišu mimo ili bez poslovne politike, poslovnog plana i programa razvoja kako na nivou države tako i na nivou regiona i opštine i na kraju na nivou preduzeća tj. poslovnog sistema. (mora se obratiti posebna pažnja na razvoj poslovnog sistema)

Politika, plan i razvoj Q uvek predstavljaju sastavni deo poslovne politike poslovnog plana i programa razvoja.

kvalitetplanrazvoj

Ostale politike poslovnog sistema

Ne sme se nikada izgubiti iz vida da pored politike Q, plana i programa razvoja koji se nalaze u sastavu poslovne politike, poslovnog plana i razvoja poslovnog sistema (PPPR) postoje i:

 1. politika kadrova
 2. politika nabavke i
 3. politika marketinga

Da bi se operativno definisala politika Q, plan Q i program razvoja Q mora se znati i sledeće:

 • mora da postoji deo PPPR na nivou zemlje i u osnovi on diktira ili usmerava izradu ovih elemenata na nižim nivoima.

O čemu treba voditi računa?

Šta treba imati na umu kada se prave poslovne PPPR?

Treba znati:

 1. kakav interes postoji između proizvođača, korisnika/potrošača i države u odnosu na Q; pri ovome je vrlo važno da se zna…
 2. pravac kretanja interesa između države, proizvođača i korisnika

Najbolje rezultate imaju one države koje obezbeđuju podlogu da se u najvećoj meri izgrade odnosi između proizvođača, korisnika/potrošača i da oni svojim mehanizmima regulišu pitanja vezana za Q.

Optimalna rešenja se postižu u onim društvima u kojima država preko svojih mehanizama deluje samo u kriznim slučajevima.

Operativna politika Q

Operativno gledano šta treba uraditi da se dobije operativna politika Q, plan i program razvoja:

 1. izvršiti analizu postojanja PPPR Q u konkretnom poslovnom sistemu
 2. izvršiti analizu povezanosti PPPR Q u drugim PPPR i utvrditi koliki je stepen međusobne povezanosti
 3. utvrditi povezanost između ovih elemenata PPPR Q sa onim što je definisano u dokumentima na višem nivou (na nivou zemlje, reprodukcione celine, složenog sistema)
 4. utvrditi kojim dokumentima su definisani elementi vezani za PPPR Q (u nekim od poslovnih sistema postoje posebni dokumenti kojima se definišu elementi PPPR Q).

Međutim, postoje i slučajevi gde je sve ovo definisano kroz druga dokumenta.

lekcije menadzment

Izjava o politici Q

Mora postojati dokument izjave o politici Q.

Izjava o PQ predstavlja sastavni deo PQ i u njemu rukovodstvo definiše svoje namere (šta će činiti u vezi sa Q svojih proizvoda, sa Q uslova rada i sa stalnim povećanjem Q svojih kadrova).

Izjava se piše na 1 strani, nalazi se na svim važnim mestima u preduzeću i ona ima važnost sertifikata dok se sertifikat ne dobije.

Šta to znači za poslovnog partnera?

Ovim dokumentom daje se do znanja da je rukovodstvo iznelo svoje namere i spremno je da ih realizuje onako kako su to predvideli međunarodni standardi ISO 9000.

Ovde je potreban sistemski pristup rešavanju problema. Planira se Q ulaza, izlaza, procesa.

Sistemski pristup PPPR Q

Osnovu za izradu dobrog plana čini sistemski pristup i posmatranje svih elemenata poslovnog sistema.

Pri tome osnovni elemenat konkretnog sistema predstavlja proizvod (usluga), o čijem Q se stara konkretan poslovni sistem.

Uvek treba poći od značajnosti elemenata u poslovnom sistemu i ovu pažnju usmeriti na one elemente koji mogu u najvećoj meri da utiču na Q izlaza – proizvoda i dela.

Osnovna dokumenta PPPR Q

Koja su to dokumenta kojima se rešava pitanje vezano za PPPR Q?

 • Dokument politika Q u čijem sastavu je i izjava o PQ (ovaj dokument može biti poseban ili u sastavu poslovne politike).
 • Dokument osnove plana – (def. šta jedan poslovni sistem želi da planira posmatrano u dužem vremenskom periodu). Iz osnova plana vade se samo oni elementi koji će biti predmet interesovanja za tu godinu.
 • Dokument postupak planiranja – (def. se koraci ili aktivnosti procesa rada koji se čine kako bi se došlo do konkretnog plana za konkretan period)
 • Dokument plan kvaliteta – tačno za određeni vremenski period – godišnji plan i on predstavlja rezultat postupka planiranja i osnove plana.
 • Program razvoja Q (RQp, RQ posl.sist, RQ procesa, RQ resursa)

Hijerarhije PPPR Q

Potredno je utvrditi hijerarhiju:

 • Da li je PQ definisana na nivou: zemlje, regiona, posl. sistema, organizacionom nivou.
 • Da li je plan definisan na nivou: zemlje, regiona, posl.sistema, organizacione celine.
 • Q sredstava za rad.

U okviru Q sredstava za rad planira se i njihovo poboljšanje i povećanja (kakav Q treba da imaju nova sredstva koja nabavljamo).

Planira se Q:

 • održavanja,
 • kontrole,
 • podmazivanja.

Kod novih sredstava treba planirati metode utvrđivanja Q i njihovo uključivanje u proces.

Za alat planira se Q alata koji direktno učestvuje u izradi proizvoda i koji učestvuje u utvrđivanju Qp.

Planiranje Q

U okviru cene ima troškova Q. Postoje troškovi koji se mogu i koji se ne mogu izbeći.

Potrebno je planirati Q:

 • novih procesa
 • postojećih procesa.

Tutorijali - Materijali za učenje