Back to homepage

Marketing miks i marketing novih proizvoda

Marketing miks

Marketing miks je jedno od ključnih područja u savremenoj poslovnoj koncepciji. Elementi marketing miksa su najčešće klasifikovani kao 4P:

 • proizvod (product),
 • prodajna cena (price),
 • distribucija i prodaja (place),
 • promocija (promotion).

Danas, se sve više 4P proširuju na 7P i to sa: ljudi (people), proces pružanja usluga (process) i očuvanje okoline (conservation).

Kako elementi 4P utiču na ciljno tržište

Načini na koji proizvod utiče na ciljno tržište su: kvalitet, karakteristike, mogućnosti, stil, ime proizvoda, marka, ambalaža, servis, garancije i dobit po jedinici proizvoda.

Distribucija i prodaja na ciljno tržište utiču putem kanala prodaje, pokrivenosti, lokacije, zaliha i transporta.

Promotivne aktivnosti utiču na ciljno tržište putem ekonomske propagande, lične prodaje, unapređenja prodaje, ekonomskog publiciteta, tržišnog PR-a i direktnog marketinga.

Cenom se utiče na ciljno tržište uz pomoć popusta, bonifikacija, roka plaćanja i kreditnih uslova.

markmiks

Proizvod i marketing miks

Svaki pojedini proizvod ima svoj miks marketinga. Kvalitet miks marketinga uslovljen je elementima organizacione strukture. Među najvažnijim su: kvalitet zaposlenih ljudi, struktura sredstava za rad i finansijska, marketing i menadžment snaga.

Kvalitet marketing miksa

Kvalitet miksa marketinga uslovljen je i uticajem spoljnih elemenata. Posebno treba analizirati uslove privređivanja, ekonomske mere države, snagu konkurenata, snagu kupca, snagu poslovnih partnera.

Marketing miks se smatra instrumentom marketinga i ima dva zadatka:

Komunikacijski cilj je da stvori takve uslove da proizvod na tržištu sretne kupca.

Operativni cilj je da stvori uslove da dođe do razmene, odnosno transankcije. I jedan i drugi su zajedno usmereni na 3 glavna pravca:

 1. Upoznavanju kupca i potrošača sa proizvodom
 2. Stvaranju želje kod kupca/potrošača da kupi proizvod
 3. Održavanju ravnoteže između proizvodnje i plasmana

Proizvod kao instrument marketing miksa

Pojam proizvoda uključuje njegov fizički oblik, ideje i prateće usluge.

Karakteristike proizvoda su:

 • Fizičke – oblik postojanja
 • Funkionalne – upotrebna vrednost
 • Simboličke – dizajn, pakovanje, modna linija i sl.

Proizvod

Prema Filipu Kotleru postoje 3 bitna nivoa proizvoda. To su:

 • suština proizvoda
 • materijalizovani proizvod
 • obogaćeni proizvod

Suštinu proizvoda čini suština koristi ili usluge, ono po čemu je ona jedinstvena i razlikuje se od drugih.

Materijalizovani proizvod čine: kvalitet, oblik, marka, fizičke karakteristike i pakovanje.

Obogaćeni proizvod ustvari čine sve one pogodnosti zbog kojih kupac može da se odluči za kupovinu baš vašeg proizvoda ukoliko postoji više onih sa približnim karakteristikama. U obogaćeni proizvod spadaju: krediti, garancija, instalacija, servis i isporuka.

lekcije marketing

Klasifikacija proizvoda

Klasifikacija proizvoda je neophodna pri segmentiranju tržišta, izboru ciljne grupe, razvijanju marketing strategija, planiranju post prodajnih usluga, itd. Klasičnom metodom klasifikacije izvršena je podela proizvoda na sredstva za proizvodnju i sredstva za potrošnju.

Sredstva za proizvodnju i potrošnju

Sredstva za proizvodnju obuhvataju sredstva za rad, predmete rada, pomoćne i druge materijale potrebne za proizvodnju. Sredstva za rad obuhvataju mašine, opremu, instrumente. Predmeti rada su sirovine i poluproizvodi i oni se koriste za proizvodnju novih proizvoda.

Sredstva za potrošnju su materijalna dobra koja upotrebom zadovoljavaju potrebe pojedinca ili preduzeća.

Proizvodi namenjeni ličnoj potrošnji nazivaju se proizvodima široke potrošnje i oni se klasifikuju na:

 1. Obična dobra – kupuju se svakodnevno, neposredno i uz minimalan napor
 2. Posebna dobra – ne kupuju se često i prikupljaju se informacije o proizvodu pre nego što se izvrši kupovina
 3. Specijalna dobra – kupuju se u izuzetnim prilikama ili ih kupuju kupci visoke kupovne moći

Dizajn proizvoda

Dizajn posmatran u najširem smislu, predstavlja vizuelno, funkcionalno i kvalitativno oblikovanje sveukupnih uslova života ljudske zajednice. Pojedini elementi dizajna mogu se različito kombinovati, ali se ne sme izgubiti iz vida osnovni cilj dizajna – povezivanje želja potrošača sa proizvodom.

Usluge u vezi sa proizvodom

Za pakovanje i etiketiranje proizvoda, od ključnog značaja je da:

 1. Bude lako uočljivo i prepoznatljivo
 2. Bude informativno
 3. Budi emocionalne potrebe
 4. Obezbedi zaštitu proizvoda, transport, manipulisanje i čuvanje do momenta upotrebe.

Usluge u vezi sa proizvodom mogu biti:

 1. Usluge radi lakše kupovine – krediti, lizing, franšizing, itd.
 2. Usluge radi lakšeg korišćenja proizvoda – instaliranje, servisiranje, održavanje tokom upotrebe, obezbeđenje pismenih i usmenih uputstava i sl.

Marka proizvoda

Za jednu marku ili brend od ključnog je značaja kvalitet proizvoda.

Pri određivanju kvaliteta proizvoda traba praviti razliku da li se:

 1. Uvodi novi proizvod – strategija lansiranja započinje visokim početnim kapitalom da bi zauzeli određenu poziciju na tržištu.
 2. Proizvodi koji su već uključeni u proces – usavršavanje samog proizvoda ili načina pakovanja, ambalaže, rezervni delovi i sl.
 3. Određene izmene dizajna, stila deo su kvalitativnih promena proizvoda koje je moguće preduzeti a da se bitno ne poremeti harmonija elemenata.

Marka proizvoda bitan je aspekt strategije proizvoda i ona služi za razlikovanje proizvoda od drugih.

Preduzeća obično primenjuju različite strategije pri određivanju imena marke:

 1. Strategije individualnih imena marke – preduzeće ne vezuje svoje ime i ugled za individualnu marku proizvoda.
 2. Strategija familijarne marke – svi proizvodi su vezani za ime proizvođača. Prednost je što novi proizvod nasleđuje već izgrađen imidž proizvođača.

Životni ciklus proizvoda

Životni ciklus proizvoda je zasnovan na biološkom životnom ciklusu.Na primer zasadite seme (uvod) ono počinje da klija i raste (rast), posle perioda života biljka polako počinje da stari i odumire (pad).

U teoriji isto se može reći i za proizvod. Posle jednog perioda u kome vršite razvoj, proizvod se predstavlja i izbacuje na tržište, on polako sakuplja veliki broj mušterija kako raste, postoji mogućnost da se tržište stabilizuje i proizvod postane zreo, posle nekog vremena proizvod postaje prevaziđen od strane konkurencije, njegova prodaja počinje da pada i na kraju se povlači sa tržišta. Ipak najveći broj proizvoda propada već u prvoj fazi. Drugi pak imaju veoma ciklična kretanja u starosnoj fazi.

Postoje 4 osnovne faze kroz koje prolazi svaki proizvod. To su: uvođenje, rast, zrelost i zastarelost- pad. Svaka od tih faza ima svoje karakteristike i marketing ciljeve.

Faza uvođenja se karakteriše sa: niskom prodajom, visokim troškovima, malim brojem konkurenata, negativnim profitom i kupcima inovatorima. Cilj marketinga je da ostvariti upoznatost sa proizvodom.

Faza rasta karakteriše se sa: rastućom prodajom, umerenim troškovima, broj konkurenata je u porastu isto kao i profit, a kupci su rani usvajači. Cilj marketinga je da maksimizira udeo na tržištu.

Faza zrelosti karakteriše se sa: maksimalnom prodajom, niskim troškovima, ustaljenim brojem konkurenata, visokim profitom i kupcima srednje veličine.

Faza zastarelosti karakteriše se sa: prodajom u padu, niskim troškovima, broj konkurenata je u padu, profit u padu i kupci kolebljivci. Cilj marketinga je da smanji troškove i izvuče iz marke najviše što može.

 

zivciklusproizvoda


Kako upravljati različitim fazama životnog ciklusa?

Uvođenje

Želja za brzim profitom nije toliko bitna.Proizvod je napravljen da bi skrenuo pažnju.Ako nemate mnogo konkurenata, možete odrediti cenu sa većom profitnom stopom.Budite svesni da vaši kanali prodaje mogu biti veoma limitirani.

Rast

Vaši konkurenti ulaze na tržište sa sličnim ponudama.Proizvod postaje profitabilniji i dolazi do širenja vaše firme.Dolazi do povećanja troškova reklama.

Zrelost

Onaj proizvod koji preživi ranije faze, ima velike šanse da ostane duži period u ovoj fazi.Prodaja raste do jedne tačke i onda staje.Intenzivira se rat cenama protiv konkurencije.U ovom periodu tržište doživljava svoju zrelost.Promocija zauzima sve više mesta i širi se na veliki broj medija 

Pad

U ovoj tački dolazi do pada tržišta.Na primer inovativniji ili kvalitetniji proizvodi se pojavljuju.Dolazi do nezadrživog pada cena.Proizvod se može još malo održati sečom troškova i smanjenjem marketinških izdataka.

Tutorijali - Materijali za učenje