Back to homepage

Internet marketing

Internet kao medij današnjice

Internet se može shvatiti kao:internetmarketing

1. naša šansa
2. medij današnjice
3. način razmišljanja


Zašto je Internet dobar

Internet je dobar zato što:

 1. Pruža šansu malim da postanu veliki
 2. Posebno vrednuje kreativnost i inovativnost
 3. Na njemu se “lako” zaradi ali i izgubi novac
 4. Dalji napredak čovečenstva je isprepleten sa razvojem i primenom internet tehnologija
 5. Internet predstavlja značajno koheziono sredstvo za približavanje i povezivanje različitih industrija


Četiri stuba Internet marketinga (4C / W.I.S.E. model)

Većina stručnjaka iz oblasti internet marketinga slaže se sa konstatacijom da efikasan nastup firme na Internetu podrazumeva primenu svih klasičnih saznanja iz oblasti marketinga. U tom kontekstu se i marketinška aktivnost na Internetu može posmatrati kao premeštanje proizvoda ili usluga od proizvođača do potrošača, korišćenjem interneta kao sredstva promocije, prodaje, ili kanala distribucije.

Tokom poslednje dve godine došlo je do značajnih promena u korišćenju interneta u domenu online oglašavanja, što je za posledicu imalo približavanje strategija internet marketinga novonastaloj situaciji.


4C / W.I.S.E. model

4C model se zasniva na četiri stuba Internet marketinga i na analizi osnovnih pojavnih oblika kvalitetnog nastupa firme na Internetu:

 1. Content
 2. Clickstream
 3. Communitacion
 4. Conversion

Model W.I.S.E. se zasniva na:

 1. Web Site Content
 2. Interactivity
 3. Search Engine Visibility
 4. Effectiveness


4C model

Sadržaj (Content)

Kvalitet sadržaja na web sajtu, njegova postavka, organizacija i koncepcija, predstavljaju osnovu kvalitetnog online nastupa (eng. Content is the King). Jedinstvenost sadržaja i njegove konceptualne postavke omogućuju i direktne i indirektne (branding) efekte online nastupa. Ključ uspeha je originalni koncept, gde je sadržaj onaj koji ostvaruje cilj.

Putanja korisnika (Clickstream)

Kada se formira nastup na Internetu (web site), posmatranjem svih akcija posetioca prezentacije – od toga odakle je došao, kuda se kretao po sajtu i kuda je sa njega otišao – omogućuje se unapređenje interakcije sa potencijalnim korisnikom i dovođenje do cilja online nastupa. Upravo precizna analiza događaja koji se odnose na online nastup predstavlja najjače oružje Interneta kao poslovnog medijuma

Komunikacija (Communication)

Kada potencijalni korisnik dođe na web site, na osnovu elemenata C1 (sadržaj) i C2 (putanja korisnika), moguće je ostvariti upravljanje komunikacijom (communication management). Primer ovakvog sistema upravljanja komunikacijom predstavlja strategija pristupnih stranica sajta (landing pages), gde korisnik, nakon pronalaženja sajta na nekom pretraživaču i dolaska do njega, dobija sadržaj koji je prilagođen upravo ključnim rečima koje je tražio (npr. koncept prodajne stranice). Komunikacija na web sajtu bi trebalo da za cilj ima interaktivnost sa potencijalnim korisnikom.

Konverzija (Conversion)

Kada se prethodna tri elementa 4C ostvare na kvalitetan način, moguće je veoma precizno izračunati direktne efekte nastupa (konverzija posetilaca sajta u korisnike). Cilj ovog elementa online marketinške strategije jeste unapređenje stepena konverzije, korišćenjem različitih interaktivnih i klasičnih metoda marketinške komunikacije.

lekcije marketing


W.I.S.E. model – varijacija 4C Internet marketing strategije

Drugi način opisa najvažnijih elemenata Internet marketing miksa posebno naglašava vidljivost na pretraživačima.

Ovaj model razvijen je kao popularan podsetnik u radu sa klijentima:

 1. Web Site Content – Kreiranje kvalitetnog sadržaja web sajta.
 2. Interactivity – Ostvarivanje interaktivnosti sa potencijalnim korisnikom.
 3. Search Engines Visibility – Strategija ostvarivanja vidljivosti na pretraživanjima.
 4. Effectiveness – Postizanje kvalitetnih efekata unapređenjem stepena konverzije.

4C i W.I.S.E. modeli predstavljaju pokušaj da se na praktičan način predstave izazovi savremenih potreba za unapređenjem prodaje korišćenjem Interneta u poslovne svrhe.


Koraci potrebni za dobar koncept prisustva na Internetu

Koraci potrebni za dobar koncept prisustva na Internetu su:

Dobra ideja je pokretač svega. Stručnjaci iz marketinga predviđaju da će sledeći vek biti vek “ideja”.

Budžet koji prati ostvarivanje ideje. U zavisnosti od količine predviđenih sredstava efekti promocije dolaze brže ili kasnije.

Izrada Web prezentacije. Nadamo se da će se daljim razvojem Interneta kod nas prevazići sistem prisustva firme na internetu koji počinje i završava Web prezentacijom.

Kreiranje Internet medija plana, ili plana reklamiranja putem različitih Internet servisa (Internet makreting plan). Ovaj deo promocije, ako je postojao, uglavnom se u našim uslovima završavao na prijavljivanju na pretraživače.

Da biste odredili koji sajt može doći u obzir za reklamiranje, možete pogledati spisak najposećenijih prezentacija prema besplatnom servisu Alexa (www.alexa-rs.com ) , ili videti (pitati za) statistike posećenosti na sajtu za koji vidite da Vam tematski odgovara za reklamiranje. U slučaju manje posećenih prezentacija možda dobijete razmenu reklama, ili se odlučite za sponzorstvo određenog sajta za koji smatrate da veoma dobro radi posao.

Praćenje efekata promocije. Različitim alatima koji omogućavaju praćenje statistika posećenosti i korigovanjem svih online aktivnosti prema ovim rezultatima povećavaju se pozitivni efekti od promocije.

Tutorijali - Materijali za učenje