Back to homepage

Kvadrat racionalnog broja – Matematika za 7. razred

Oblast: Realni brojevi
Lekcija: Kvadrat racionalnog broja
Razred: 7. razred osnovne škole

Kvadrat broja a, u oznaci a2, je proizvod broja a sa samim sobom:

a2 = a • a

(a2 se čita: “a na kvadrat”).

Operacija množenja broja sa samim sobom se naziva kvadriranje.

Racionalni broj je količnik dva cela broja p i q gde je broj q različit od nule:

p/q ,   q≠0.

Kvadrat racionalnog broja koji je različitog od nule (p/q ≠ 0) je pozitivan broj, tj. ako je   p/≠ 0  tada je  (p/q)2 >0.

Primer 1: Izračunati kvadrate racionalnih brojeva:

Rešenje:

Kvadrat nule je nula: 02= 0 0 =0.

Dakle, kvadrat svakog racionalnog broja je nenegativan broj (nenegativan znači da može biti pozitivan ili nula).

Neka su a i b dva racionalna broja, tada važi:

(ab)2 = (a b) (a b) = a b a b = a a b b = a2 b2

Kvadrat proizvoda dva racionalna broja jednak je proizvodu kvadrata ta dva broja:

(ab)2=a2 b2

Neka su a i dva racionalna broja pri čemu je b≠0, tada važi:

(a/b)a/ a/= a ab b = a2 b2

Kvadrat količnika dva racionalna broja jednak je količniku kvadrata ta dva broja.

Osobine kvadrata racionalnog broja:

1. Ako je apsolutna vrednost racionalnog broja manja od jedan tada je kvadrat racionalnog broja manji od svoje apsolutne vrednosti, tj.

za |a|<1 je a2<|a|,

osim u slučaju da je apsolutna vrednost broja jednaka nula, jer je tada i kvadrat broja jednak nuli, tj.

za |a|=0 je a2=|a|

Npr. neka je a = –3/4

|-3/4| = 3/4,             (3/4)2 = (-3/4)(-3/4) = 9/16,

9/16 < 3/4   a2 < |a|

Npr. neka je a=0

|0|=0,       02= 0 0 =0 ,

0 = 0  a= |a|

2. Ako je apsolutna vrednost racionalnog broja jednaka jedan tada je kvadrat racionalnog broja jednak jedan, tj.

za |a|=1   je  a2=|a|

Npr. neka je a=1

|1|=1,      (1)2=(1) (1)=1

1=1   a2<|a|

3. Ako je apsolutna vrednost racionalnog broja veća od jedan tada je kvadrat racionalnog broja veći od apsolutne vrednosti tog broja, tj.

za |a|>1   je  a2>|a|

Npr. neka je = –9/4

|-9/4| = 9/4,             (9/4)2 = (9/4)(9/4) = 81/16,

81/169/4

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA REALNIM BROJEVIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI