Back to homepage

Množenje decimalnih brojeva – Matematika za 5. razred

Oblast: Razlomci
Lekcija: Množenje decimalnih brojeva
Razred: 5. razred osnovne škole

Ukoliko razlomak množimo sa dekadnom jedinicom (10, 100, 1000, 10000…) zarez pomeramo udesno za onoliko mesta koliko ima nula u dekadnoj jedinici. Konkretno ako množimo decimanlni broj sa 10, zarez pomeramo udesno za jedno mesto, ukoliko množimo deimalni broj sa 100, zarez pomeramo za dva mesta itd. Ukoliko pomeramo zarez, a nema toliko cifara u broju, dodajemo nulu.

6,72 • 10 = 67,2

6,72 • 100 = 672

6,72 • 1000 = 6720

Decimalne brojeve množimo tako što obrišemo zarez, pomnožomo brojeve, i na rezultat množenja dodamo onoliko zareza koliko su zajedno imala oba broja pre brisanja zareza. Primer:

5,46 • 7,3 = 39,858

Prilikom množenja obrisali smo zareze i pomnožili brojeve 546 • 73 = 39858. Pošto oba decimalna broja zajedno imaju 3 decimale (prvi broj dve i drugi jednu), dodajemo zarez ispred treće cifre, brojeći cifre zdesna ulevo i tako dobijamo 39,858.

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA RAZLOMCIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI