Back to homepage

Rešenje jednačine x² = a (a ≥ 0). Kvadratni koren – Matematika za 7. razred

Oblast: Realni brojevi
Lekcija: Rešenje jednačine x² = a (a ≥ 0). Kvadratni koren
Razred: 7. razred osnovne škole

Razmatramo jednačinu oblika  x2=a gde je a racionalan broj veći ili jednak nuli, a≥0.

Primer 1. Rešiti jednačinu x2 = 25.

Rešenje:  x2 = 25

Rešenje je broj čiji kvadrat iznosi 25:

x = 5 ili x = -5,  jer je  52 = 25 i (-5)2 = 25.

Prema tome, jednačina x2 = 25 ima dva rešenja, to su x = 5 i x = -5.

Primer 2. Rešiti jednačinu x2 = 0.

Rešenje:  x2 = 0

Zadata jednačina ima samo jedno rešenje:

x = 0,  jer je samo 02 = 0.

Na osnovu ovih primera možemo da zaključimo da je uslov a ≥ 0 potreban zbog toga što ne postoji racionalan broj koji podignut na kvadrat daje negativan broj. Drugim rečima, x2 ne može biti negativan broj.

Jednačina x= a, a ≥ 0:

  • za a>0 ima dva rešenja, to su x = √a i x = -√a,
  • za a=0 ima jedno rešenje, to je x = √a = √0 = 0.

Vratimo se na primer 1. Pozitivno rešenje jednačine x2 = 25 (broj 5) naziva se kvadratni koren broja 25, koji zapisujemo na sledeći način:

√25

(čita se: “kvadratni koren od 25”)

gde je simbol √2 oznaka kvadratnog korena, a broj 25 potkorena veličina.

Dakle, rešenja jednačine x= 25 su:

x = √25 = 5  i  x = -√25 = -5.

Rešenje jednačine (primer 2) x= 0 je:

x = √0 = 0.

Neka je nenegativan broj, tj. neka je a ≥ 0. Kvadratni koren od broja a, u oznaci a, je takođe nenegativan broj čiji je kvadrat jednak broju a.

(√a)2=a,   a≥0.

Potkorena veličina mora biti nenegativna, jer kvadratni koren iz negativnog broja nije definisan u skupu racionalnih brojeva Q.

Primer 3. Izračunati:

Rešenje:

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA REALNIM BROJEVIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI